Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk- en Algemeen Wedstrijd Reglement DRHA
per 1 januari 2018

Tevens de downloaden via onderstaande link:

 DRHA Huishoudelijk en Algemeen wedstrijdreglement__2018 DEF

ALGEMEEN

 Lidmaatschap:

 • Ieder lid ontvangt, nadat de betaling van het lidmaatschap is ontvangen een DRHA lidmaatschap pasje dan wel een digitaal lidmaatschapsbewijs.
 • De statuten van de vereniging kunnen op verzoek worden toegezonden. Het huishoudelijk – en algemeen reglement kan tevens, bij gebrek aan internet, op verzoek worden toegezonden. Voor deelname aan een DRHA on Tour wedstrijd dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig lidmaatschap van de DRHA, dan wel van een DRHA on Tour startkaart (€ 20,- per jaar).
 • De DRHA on Tour startkaart geeft de houder van de kaart geen lidmaatschapsrechten binnen de DRHA.
 • De DRHA wil het lidmaatschap van de vereniging aantrekkelijker maken en past derhalve per 2016 prijsdifferentiatie toe op stalhuur, camping fee en office fee. Voor DRHA leden zullen de prijzen van 2016 onveranderd blijven, voor niet DRHA leden blijft de prijs van stalhuur €150,- per box per wedstrijd, wordt de camping fee €75,- en de office fee €30,-

Erelidmaatschap:

 • Het bestuur van de DRHA kan in uitzonderlijke gevallen besluiten het DRHA ere lidmaatschap toe te kennen aan leden die gedurende lange tijd een buitengewone en bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de DRHA en de reining sport in Nederland. Het erelidmaatschap zal bestaan uit een honorary lifetime membership van de DRHA.
 • Leden kunnen iemand voordragen voor het DRHA erelidmaatschap, het bestuur kent een erelidmaatschap toe.
 • Het ere lidmaatschap geeft dezelfde rechten en plichten als een regulier lidmaatschap met uitzondering van het te betalen lidmaatschapsgeld, een erelid hoeft geen lidmaatschapsgeld te voldoen.

Kosten lidmaatschap:

 • Het lidmaatschap van de DRHA kost € 40,00 per jaar. Het lidmaatschapsgeld dient vóór de algemene ledenvergadering te worden voldaan of kan ook op de algemene leden vergadering worden voldaan. Leden die op de laatste show lid worden, betalen €10,00 voor het lidmaatschap van het lopende jaar en €40,00 voor het lidmaatschap van het volgende jaar.

International Affiliate Program NRHA

De DRHA is door de NRHA erkend als enige en officiële affiliate van de NRHA in Nederland. Het bestuur zal de noodzakelijke acties ondernemen om te waarborgen dat de DRHA opgenomen blijft bij de NRHA in het IAP program.

European Affiliate Council NRHA

De DRHA is vertegenwoordigd in de EAC van de NRHA. Het bestuur kiest de vertegenwoordiging van de DRHA in de EAC, de benoemingsperiode is 2 jaar.

 Aansprakelijkheid DRHA

Deelnemers, eigenaren en bezoekers verklaren zich ermee akkoord dat deelname aan en aanwezigheid bij wedstrijden/evenementen geheel voor eigen rekening en risico is. De DRHA, noch de betreffende organisatie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van paard(en) en/of eigendommen, noch voor enig opgelopen letsel c.q. overlijden van een deelnemend en/of aanwezig paard, berijder of bezoeker tijdens de gehele duur van de wedstrijd/evenement.

Bovendien verklaart de eigenaar c.q. deelnemer dat zijn/haar paard is ingeënt conform regelgeving, WA verzekerd is en vrij van besmettelijke ziekten. Tevens verklaart de eigenaar c.q. deelnemer zonder voorbehoud akkoord te gaan met door de DRHA en NRHA opgestelde regels.

 Capverplichting DRHA

Algemeen

De hippische sport is een risicosport. Het rijden op paarden en het deelnemen aan wedstrijden brengt onvermijdelijke risico’s met zich mee. Het rijden zonder een goedgekeurde veiligheidhelm  (CE/EN 1384) vergroot deze risico’s.  Paardrijden zonder veiligheidshelm vergroot de kans op ernstig blijvend letsel alsmede de dood bij ongevallen.

De Dutch Reining Horse Association adviseert alle meerderjarige ruiters op haar wedstrijden daarom ook ten zeerste om gebruik te maken van een goedgekeurde veiligheidshelm. De Dutch Reining Horse Association sluit alle aansprakelijkheid uit voor schades welke volledig of deels zijn veroorzaakt zijn door het rijden zonder een goedgekeurde veiligheidshelm.

Het niet gebruiken van een goedgekeurde veiligheidshelm is volledig het eigen risico van de ruiter. Deelnemers en eigenaren verklaren zich bewust te zijn van de ernstige risico’s die gepaard gaan met deelname aan deze wedstrijd en het niet gebruik maken van een goedgekeurde veiligheidshelm en accepteren daarmee de uitsluiting van aansprakelijkheid door de Dutch Reining Horse Association en neemt eventuele schades voor eigen rekening.

Jeugd (t/m jaar dat ruiter 19 jaar wordt)

Minderjarige ruiters dienen ten alle tijden gebruik te maken van een goedgekeurde veiligheidshelm  (CE/EN 1384).  Een ruiter is minderjarig tot en met het jaar waarin hij/zij de leeftijd van negentien jaar bereikt.

Minderjarige ruiters mogen zich op geen enkele plaats op het wedstrijdterrein zonder goedgekeurde veiligheidshelm op een paard bevinden. Dit wedstrijdterrein bestaat uit het gehele terrein van de wedstrijd, inclusief de parkeerplaats en de stallen.

Het niet dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm door een minderjarige ruiter op een paard kan leiden tot uitsluiting van de gehele wedstrijd en mogelijk verwijdering van het wedstrijdterrein. In de gevallen dat deze bepaling wordt overtreden, sluit de Dutch Reining Horse Association alle vormen van aansprakelijkheid uit in geval de gedraging van de minderjarige ruiter leidt tot schade.

 Bestuur en vrijwilligers

 • Het bestuur zet zich in om een zo breed mogelijke basis van vrijwilligers te committeren waardoor enerzijds continuïteit voor de vereniging wordt geborgd en anderzijds de belasting van vrijwilligers acceptabel blijft.
 • De vergoedingen buiten de shows voor het bestuur van de DRHA beperken zich tot werkelijk gemaakte kosten (km vergoeding en materiele kosten).
 • De vergoeding voor vrijwilligers en het aanwezige bestuur van de DRHA beperkt zich tot maximaal € 35,- per dag, km-vergoeding voor heen- en terugreis en voldoende eten en drinken tijdens uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele overnachtingen dienen voor eigen rekening genomen te worden. In geval vergoeding van een overnachting voor de vereniging goedkoper is dan het vergoeden van km dan zal de vereniging kiezen voor vergoeding van het goedkoopste alternatief.

 SHOWS

 Algemeen

Het showmanagement kan, indien zij het nodig acht, altijd het programma van de show aanpassen. Enige restrictie hierop is dat zij een show nooit eerder mag laten beginnen dan de datum waarvoor approval is aangevraagd bij de NRHA en dat zij de show nooit later mag laten eindigen dan de datum waarvoor approval is aangevraagd bij de NRHA.

Het showmanagement zal zich altijd inspannen om deelnemers van gemaakte aanpassingen zo snel, volledig en goed mogelijk op de hoogte te stellen via de officiële DRHA FB pagina en website. Het showmanagement zal om uiterlijk 22 uur de definitieve startlijsten en aanvangstijden van de eerste klasse van de volgende wedstrijddag bekend maken.

De DRHA hanteert een retainage % van 50%

Aanwezigheid op showlocatie

Het betreden van het  evenementen- en wedstrijdterrein is voor eigen rekening en risico van de bezoeker en/of deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan goederen, personen c.q. dieren in welke vorm of aard dan ook. Honden dienen aangelijnd te zijn.

Deelnemen:

 • Alle shows worden volgens NRHA regels georganiseerd. Dit DRHA huishoudelijk- en algemeen reglement is slechts een aanvulling op de NRHA regels.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste papieren om te mogen starten in een door hem/haar ingeschreven klasse.
 • Kan een deelnemer de juiste papieren niet aan het showsecretariaat overhandigen, dan is deze niet startgerechtigd.
 • Boetes opgelegd door de NRHA aan het secretariaat van een wedstrijd, worden door de DRHA verhaald op de deelnemer. Tenzij de deelnemer aannemelijk kan maken dat de boete niet aan zijn opzet of schuld te wijten is.
 • Voor alle ruiters en eigenaren wiens paarden deelnemen aan NRHA klassen geldt, dat zij een huidig lid dienen te zijn van de NRHA. Tevens geldt voor het deelnemende paard, dat deze een geldige Competition License van de NRHA heeft.
 • Voor alle ruiters en eigenaren wiens paarden deelnemen aan DRHA klassen (op reguliere DRHA shows) geldt, dat zij huidig lid dienen te zijn van de DRHA.
 • In het geval van deelname aan DRHA on Tour wedstrijden dient de deelnemer of DRHA lid te zijn of in het bezit te zijn van een DRHA on Tour startkaart (€ 20,- per jaar).
 • De DRHA kent de Any Horse Any Rider en Freestyle klassen op de reguliere DRHA shows en de klassen die op DRHA on Tour Wedstrijden worden uitgeschreven, waaronder de DRHA Green as Grass klasse. De Green as Grass klasse is enkel voor Non-Pro ruiters bedoeld.
 • Tijdens een DRHA evenement is het verplicht dat paarden welke gereden worden in de warm up arena en/of de wedstrijd arena een zichtbaar startnummer dragen en wel vanaf het moment dat de wedstrijd aanvangt.

 Paarden:

 • De DRHA hecht bijzonder veel waarde aan het welzijn van de paarden die op DRHA evenementen aanwezig zijn en zal toezien op het welzijn in lijn met de regels en richtlijnen van de NRHA. Mocht er een situatie zijn waarover aanwezigen in dit verband een melding wil maken dan kan dit gemeld worden bij het showmanagement van het evenement.
 • In aanvulling op de NRHA regels en richtlijnen in het kader van het welzijn van paarden staat de DRHA het niet toe dat er zogende merries (dus merries waarvan het veulen nog niet is afgespeend,) worden geshowd op haar evenementen, tevens is het niet toegestaan om veulens, jaarlingen en 2 jarige paarden mee te nemen naar locaties tijdens DRHA evenementen. Nederlandse wetgeving staat niet toe dat er veulens worden afgespeend welke jonger zijn dan 4 maanden.
 • Alle aan DRHA wedstrijden deelnemende paarden moeten volgens een jaarlijks vaccinatie schema tegen influenza zijn gevaccineerd en ten tijde van de wedstrijd voldoende immuniteit voor de ziekte hebben, hetgeen door middel van een geldig inentingsbewijs in het paspoort op het showsecretariaat aangetoond dient te kunnen worden.
 • De DRHA onderschrijft de ‘clean slide policy’ van de NRHA en zal derhalve per 2016 per jaar tenminste 8 doping testen laten uitvoeren. De NRHA doping regels zoals die voor Europa gelden zijn van toepassing. Ter dekking van de kosten van deze testen (€500,- per test) zal de DRHA per 2016 een doping-fee van €10 per combinatie in rekening gaan brengen aan deelnemers op haar reguliere shows.

 Jury’s en scribes:

 • Op alle shows zal gebruik gemaakt worden van door de NRHA erkende jury’s.
 • Ook zal er op iedere show gebruik worden gemaakt van door de DRHA aangewezen scribes.
 • De AHAR kan op de reguliere DRHA shows worden gejureerd door de bit-judge van de show, het is niet vereist dat voor deze klasse een bit check wordt uitgevoerd.

 Inschrijvingsdatum: 

 • Voor alle shows geldt een sluitingstermijn van minimaal 14 dagen. Hiervoor is de datum van de poststempel bindend. Na sluitingstermijn van een show worden inschrijvingen verhoogd met een bedrag €25,00 per inschrijving late fee, dan wel kan een entry stop worden ingesteld. Deelnemers die na de sluitingsdatum maar voor aanvang van de show hun inschrijving annuleren, dienen ten minste de office fee te betalen.
 • In geval van zonder opgaaf van redenen wegblijven en bij annulering tijdens de show wordt tevens het inschrijfgeld (entry fee, office fee, video fee) van alle ingeschreven klassen in rekening gebracht. De video fee wordt alleen bij wegblijven/annulering in rekening gebracht wanneer er door de betreffende combinatie reeds gestart is tijdens de wedstrijd.

Camping fees

 • Voor alle campers/caravans/vrachtwagens met living geldt dat een camping fee in rekening wordt gebracht. De DRHA brengt de camping fees in rekening aan betrokkenen in lijn met afspraken die hierover met de locatie zijn gemaakt.

 Stallen:

 • Stallen die besproken zijn voor een wedstrijd dienen ten allen tijde betaald te worden.(tenzij de stallen zijn geannuleerd voor de op het inschrijfformulier aangegeven sluitingsdatum) Stalhuur vermeld op het inschrijfformulier geldt voor de gehele wedstrijd. Dit bedrag zal ook in rekening worden gebracht bij niet tijdig annuleren van de besproken stallen.
 • De DRHA kan, indien er mensen voor of na de wedstrijd stallen willen huren, een extra bedrag rekenen. Dit dient wel op het inschrijfformulier te zijn vermeld.
 • Een paard waarvoor geen stal is gereserveerd kan geen gebruik maken van een (lege) stal mits hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de eerste huurder van de stal. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan zal de DRHA alsnog het stalgebruik in rekening brengen bij de eigenaar van het paard.
 • Het is niet toegestaan te roken in de stallen.

Fotografie en Videovastlegging

Fotograferen en/of videovastlegging op het wedstrijdterrein met commerciële en/of publicitaire doeleinden is nadrukkelijk verboden. Het publiceren, beschikbaar stellen en exploiteren van foto’s en/of videomateriaal gemaakt tijdens DRHA shows is enkel voorbehouden aan de benoemde showfotograaf en video gecontracteerde. Uitzondering op de gestelde regel is familie van de startende combinatie of de eigena(a)r(en) van het paard. Ten behoeve van publicaties en nieuwsgaring stelt de DRHA op verzoek kosteloos fotomateriaal ter beschikking via de showfotograaf.

Inzet stoplicht

In het geval er tijdens losrijden en/of trainingstijden in de wedstrijdarena een stoplicht staat opgesteld is het niet toegestaan om tijdens het groene licht te fencen en niet toegestaan tijdens het rode licht te cirkelen. Deze regel geldt alleen dan wanneer er meerdere ruiters tegelijk aan het rijden zijn.

Beschikbaarheid hooi en stro op showlocatie

In het geval hooi en stro beschikbaar wordt gesteld tijdens een show wordt door het DRHA showsecretariaat ter plaatse de procedure, prijs en uitgifte tijden bekend gemaakt.

Schone locatie

De DRHA staat voor dat daar waar zij evenementen organiseert de locatie schoon wordt achtergelaten. De DRHA verwacht dat een ieder bij het verlaten van het wedstrijdterrein en de stallen alle gebruikte zaken meeneemt of in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeert. Hiertoe behoren ook strotouwtjes, (plastic) bekers en flesjes en andere vuilnis.

Verder verwacht de DRHA dat alle leden zich inzetten om de showlocaties in zijn algemeenheid netjes en schoon te houden, denk hierbij aan gebruik van mesthoop, (paarden)douches, toiletten, asbakken en overige verblijfsgebieden.

Paid Warm Up

Een paard mag  1 maal gestart worden in de Paid Warm Up ongeacht door welke ruiter het paard in de Paid Warm Up wordt gereden. De kosten van de Paid Warm Up bedragen €10,- per 6 minuten.

Warm Up Youth klasse

Professionals/trainers mogen enkel paarden van jeugdruiters voor aanvang van de Youth klasse in de wedstrijdarena rijden/trainen/opwarmen in het geval hun jeugdruiter meer dan één paard start in de Youth klasse.

 DRHA klassen

 De DRHA Green as Grass klasse:

 • Alle deelnemers dienen DRHA lid dan wel in het bezit te zijn van een DRHA on Tour startkaart. Deelname is alleen toegestaan voor ruiters die Non Pro Alle proeven mogen verreden worden op elk legaal bit op 1 of 2 handen. Als de combinatie de arena heeft betreden mag er niet meer van 1 naar 2 handen veranderd worden of gewisseld worden van linkerhand naar rechterhand en omgekeerd.
 • Wie op aanvang van het lopende jaar € 135,00 of meer aan prijzengeld in de reiningsport heeft gewonnen, niet meer gerechtigd is te starten in de NRHA Green Reiner klasse, of 25 Youth points bij de NRHA is niet meer startgerechtigd in de klasse Green as Grass.
 • Eenmaal per jaar wordt een lijst gepubliceerd waarop de verdiensten vermeld staan.

Peildatum voor deze lijst is 31 december van het voorgaande jaar.

 • Als een lid €135,00 of meer aan verdiensten heeft , verschijnt zijn/haar naam in rood op de lijst. Deze lijst wordt op de DRHA site geplaatst. Tevens kan deze lijst te allen tijde opgevraagd worden bij het showsecretariaat.
 • De Championship van de Green as Grass wordt verreden op de vrijdag van de DRHA End of the Year show, hiervoor worden de beste 5 ruiters van de Green as Grass klasse van iedere DRHA on Tour uitgenodigd.

De DRHA Any Horse Any Rider klasse:

 • Alle proeven mogen verreden worden op elk legaal bit op 1 of 2 handen. Als de combinatie de arena heeft betreden mag er niet meer van 1 naar 2 handen veranderd worden of gewisseld worden van linkerhand naar rechterhand en omgekeerd.
 • Deelnemers en eigenaren dienen lid te zijn van de DRHA. In het geval de klasse wordt uitgeschreven op een DRHA on Tour wedstrijd dan dient de deelnemer lid te zijn van de DRHA dan wel in bezit te zijn van een DRHA on Tour startkaart.
 • Er geldt voor deze klasse geen restrictie op NRHA LTE, noch voor het paard noch voor de ruiter.
 • Voor paarden geldt geen age restrictie (Open event).
 • Paarden behoeven geen NRHA Competition License te hebben.
 • Non Pro ruiters mogen paarden starten die niet in hun bezit zijn.
 • Een paard mag slecht éénmaal fysiek in de klasse te worden uitgebracht, deze regel is ook van toepassing als de AHAR class in class wordt verreden met een andere klassen
 • Er wordt geen added money uitgeschreven in deze klasse, alleen jackpot.

 DRHA ON TOUR

 Naam DRHA On Tour shows

Naam voor de shows (DRHA ON TOUR – Naam show) zijn te kiezen door de organiserende locatie.

 Data

De data worden door het DRHA bestuur vastgesteld en vastgelegd, hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met de algehele wedstrijdplanning in Nederland en de beschikbaarheid van geschikte locaties.

 Lidmaatschap DRHA/ NRHA

Voor deelname aan deze wedstrijden is vanaf 2015 een geldig lidmaatschap van de DRHA of een DRHA on Tour startkaart vereist voor de deelnemers. Er is geen NRHA lidmaatschap vereist van ruiters en eigenaren voor deze wedstrijden en ook geen NRHA Competition License voor de deelnemende paarden.

 Verantwoordelijkheden DRHA

 • NRHA Judge, en betaling van de judge
 • Scribe, en betaling van de scribe
 • Linten
 • Secretariaat
 • Exposure op DRHA website en facebook

 Verantwoordelijkheden van de organisatie/locatie

 • Bodem die goed geschikt is voor de beoefening van Reining.
 • Speaker, doorman, sleep en eventuele vergoedingen hiervoor
 • Overige vrijwilligers en eventuele vergoedingen hiervoor
 • Stallen (als de locatie stallen ter beschikking wil stellen dient dit aan te worden gegeven, deelnemers kunnen direct contact opnemen met locatie);
 • Startnummers
 • Overige prijzen (vrij te kiezen als de locatie dit wenst)
 • Sponsoring voor show (vrij te kiezen als de organisatie dit wenst)
 • Plek voor secretariaat

 Regels

Voor zover niet specifiek beschreven zijn dezelfde regels van toepassing als op reguliere DRHA wedstrijden. Er wordt gereden onder NRHA regels tenzij hier door DRHA regels specifiek op is afgeweken of aangevuld. Verder zijn de DRHA statuten, vigerende DRHA regels en HHR van toepassing. De DRHA On Tour wedstrijden zijn niet NRHA approved; geen NRHA lidmaatschap vereist van ruiters en eigenaren en geen Competition License voor deelnemende paarden.

 Programma

 • DRHA Green as Grass (DRHA GAG rules zijn van toepassing)
 • DRHA Open (NRHA rules zijn van toepassing)
 • DRHA Non Pro (NRHA Non Pro rules zijn van toepassing)
 • DRHA Any Horse Any Rider (DRHA AHAR rules zijn van toepassing)
 • DRHA Youth <=18 jr (14yr-18yr; 13yr and under en =<10yr (onder NRHA rules m.u.v. 1 handig showen, competition license, eigendomsregels van de NRHA. Voor alle Youth klassen is het dragen van een cap verplicht)

 Earnings

 • Earnings van DRHA on Tour shows tellen niet mee voor de buckle standings maar wel voor de eligibility van DRHA GAG.

 Verdiensten DRHA

 • 80% retain van entry fee voor Open (€10), Non Pro (€10) en Any Horse Any Rider (€10)
 • 100% retain van de entry fee voor Youth (€5)
 • 80% retain voor Green as Grass (€5)
 • 100% judges fee (€10)
 • 100% office fee (€ 10)

Deelnemers die alleen Youth starten betalen alleen de entry fee, dus geen judges fee en geen office fee. Als deelnemers die in de Youth starten ook in andere klassen starten dient voor de overige ingeschreven klassen zowel entry fee als judges fee voldaan te worden en dient office fee voldaan te worden.

 Verdiensten locatie

 • Alle horeca inkomsten
 • Spin off van wedstrijd doordat klanten blijven hangen voor bijv. les, training, etc

BUCKLE SERIES

Buckle Serie:

Ieder jaar organiseert de DRHA een Buckle Serie. Deze Buckle Serie is exclusief voor DRHA leden, indien zij hun betalingsverplichting tijdig hebben voldaan. Als een ruiter en/of eigenaar in de loop van een jaar de lidmaatschapskosten voldoet of lid wordt dan tellen de verdiensten voor de standings vanaf dat moment, en niet met terugwerkende kracht. Indien het lidmaatschap dus na een show voldaan wordt, tellen de verdiensten van de volgende show pas mee voor de Buckle Series. Voor alle klassen wordt de combinatie genoteerd voor de Buckle Series, met uitzondering van de Open klassen, hierin wordt enkel het paard genoteerd.

De Buckle Series bestaan uit dat aantal full slate NRHA wedstrijden wat van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar door de DRHA wordt georganiseerd en zijn aangemerkt als wedstrijden welke tellen voor de Buckle Series.

Om in aanmerking te komen voor een Buckle of andere prijs in een klasse, dient de combinatie/of het paard bij de open klassen) in tenminste 60% van die klasse te zijn gestart.

 

Klassen voor de Buckle Serie zijn:

 

 • Open
 • Intermediate Open
 • Limited Open
 • Novice Horse Open
 • Rookie Professional
 • Snaffle Bit Hackamore 4 Years & under open
 • Snaffle Bit Hackamore 5 Years & under Non Pro
 • Non Pro
 • Intermediate Non Pro
 • Limited Non Pro
 • Novice Horse Non Pro
 • Rookie level 1
 • Prime Time Non Pro
 • Youth 13 & under
 • Youth 14-18
 • NRHA Green Reiner

 

 

 

Vanaf seizoen 2017 zullen de standings als volgt worden berekend:

 

Aantal starts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plaats1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plaats2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plaats3 1 2 3 4 5 6 7 8
Plaats4 1 2 3 4 5 6 7
Plaats5 1 2 3 4 5 6
Plaats6 1 2 3 4 5
Plaats7 1 2 3 4
Plaats8 1 2 3
Plaats9 1 2
Plaats10 1

 

 

 

Aantal starts 11 12 13 14 =>15
Plaats1 11 12 13 14 15
Plaats2 10 11 12 13 14
Plaats3 9 10 11 12 13
Plaats4 8 9 10 11 12
Plaats5 7 8 9 10 11
Plaats6 6 7 8 9 10
Plaats7 5 6 7 8 9
Plaats8 4 5 6 7 8
Plaats9 3 4 5 6 7
Plaats10 2 3 4 5 6
Plaats11 1 2 3 4 5
Plaats12 1 2 3 4
Plaats13 1 2 3
Plaats14 1 2
Plaats15 1

 

 • Het aantal starts dat meetelt in de berekening voor de standings is het aantal starts in de klasse inclusief 0 en No Scores, exclusief scratches.
 • De eerste plaats krijgt het maximaal aantal punten afhankelijk van het aantal starts (bijvoorbeeld: 12 starts levert 12 punten op voor de eerste plaats, 36 starts levert 15 punten op voor de eerste plek) de tweede plaats 1 punt minder, etc.
 • In geval van gelijke plaatsing worden de punten van de plaatsingen opgeteld en gedeeld door het aantal gelijke plaatsingen (bijv. In geval van 2 gelijke plaatsingen op de 2e plaats dan worden de punten van plaats 2 en 3 opgeteld en gedeeld door 2).
 • Scratches, 0 en No Scores krijgen geen punten.